معماری

آرم کانون

آرم کانون علم و دین

توضیح آرم کانون علم و دین آرم داری دو عنصر (دوبال و یک دایره در مرکز) و چندین بیان می باشد، ازجمله: کلیت آرم، انسانی را با دو بال و دو دست، به طرف آسمان نشان می دهد. دو بال، که اشاره به پرواز دارد (پرواز و تکامل بشر با …

ادامه نوشته »