معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 5)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

مناسبات دین و اخلاق

دین و اخلاق چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ آیا هرگونه پیوندی میان آنها منتفی است و هیچ یک ناظر به دیگری نیست. یا با هم آشتی و اشتراک عمل دارند؟ آیا هر یک نافی یک حامی دیگری است؟ این مقاله نوع پیوند میان دین و اخلاق را می کاود. …

ادامه نوشته »

آموزه های شناختی قرآن در رویارویی با همسرآزاری مردان

همسرآزاری مردان پدیده پنهان جهانی به شمار می رود که تا د زیادی از طریق شناخت زایی برطرف می شود.یکی ازراه های شناخت زاییدر جامعه مسلمان ایرانی، آموزه های قرآنی است. این پژوهش بر آن است که قطع نظر از حوزه فقهی و حقوقی و صرفا در دامنه شناختی و …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین

در جهان امروز با پیشرفت روز افزون و حیرت انگیزز علوم مختلف و با مشاهده توانایی های بی حد و حصر علم توجه بیش از پیش به  سمت علم معطوف گردیده تا جایی که می توان ادعا کرد گروهی اصالت محض را به علم داده اند و آن را یگنه …

ادامه نوشته »

تأملی بر آراء ویلیام جیمز در پرتو نقد کتاب روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

روان شناسی دین،حوزه ای بین رشته ای میان روان شناسی و دین پژوهشی، دانش جدیدی است که به تبیین و توصیف تجارب، نگرش ها و رفتارهای دینی ازمنظر روان شناسی می پردازد. این دانش از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در سه سنت انگلیسی-امریکایی، آلمانی و فرانسوی قوام یافت. …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین

یکی از مباحثی که در الهیات و فلسفه دین اهمیت فراوان دارد، چگونگی برخورد علم و دین است. از آنجا که این دو دانش با مسائل دینی سرو کار دارند به بحث علم و دین و مناسبات آن دو با یکدگیر می پردازند. علاوه بر این افراد متدین طالب معرفت …

ادامه نوشته »