معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 2)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

هدف پژوهش عبارت بود از معلوم ساختن جایگاه اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی. سوال اصلی این مقاله، چیستی مولفه های اعتماد به نفس و چگونگی تعامل آنها در اخلاق اسلامی و روان شناسی بود. -اعتماد-به-نفس-در-اخلاق-اسلامیDownload

ادامه نوشته »

اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام

هدف این پژوهش عبارت بود از استخراج اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام. به این منظور از روش تحلیل نظری رفتار و گفتار آنان، به عنوان الگوی رفتاری استفاده شد. -فرزند-پروری-در-سبک-زندگی-اهل-بیت-عDownload

ادامه نوشته »

اثربخشی شناخت درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

این پژوهش با هدف مقایسه اثر ب خشی شناخت درمانگری گروهی با و بدون استفاده ازحکایت های مثنوی در سلامت روان زنان دارای تعارض زناشویی انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان زنان داوطلب ۲نفر براساس معیارهای روود و خروج انتخاب  و به …

ادامه نوشته »

ارزیابی تحول روانی-معنوی در درمانگری مراجعان مذهبی

هدف پژوهش این است که جایگاه ارزیابی تحول روانی-معنوی در درمانگری مراجعان مذهبی را معلوم و ابزار سنجش آن را معرفی نماید و رابطه تحوی روانی معنوی با سلامت روان را نیز بررسی کند. -تحول-روانی-معنوی-در-درمانگری-مراجعان-مذهبیDownload

ادامه نوشته »

اثربخشی روان درمانی شناختی-رفتاری مذهب محور بر سازگاری زناشویی و سلامت روان زوجین

هدف پژوهش، تعیین تأثیر روان درمانی-شناختی رفتاری مذهب محور بر سازگاری زناشویی و سلامت روان زوجن بود که از روش تجربی پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری استفاده شد. -روان-درمانی-شناختی-رفتاری-مذهب-محور-برسازگاری-زناشویی-و-سلامت-روان-زوجینDownload

ادامه نوشته »