معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین / وحدت علم و دین

وحدت علم و دین

رابطه علم و دین از دیدگاه اسلام

علم یکیی از اهداف تربیت عقلایی است که در یک تقسیم بندی کلی بر دو موضوع اصلی: هست ها  و نیست ها از یک طرف و باید ها و نباید ها از طرف دیگر تعلق می گیرد. بر این اعتبار می توان علم را به دو قسم نظری و عملی …

ادامه نوشته »

ارزیابی تحول روانی-معنوی در درمانگری مراجعان مذهبی

هدف این پژوهش این است که جایگاه ارزیابی تحول روانی-معنوی در درمانگری مراجعان مذهبی را معلوم و ابزار سنجش آن را معرفی نماید و رابطه تحول روانی معنوی با سلامت روان را نیز بررسی کند. به این منظور، معیارهای تشخیصی تحول روانی-معنوی، تنظیم و برای سنجش آن، ابزاری عینی تدارک …

ادامه نوشته »

الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

هدف پژوهش عبارت بود از معلوم ساختن جایگاه اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی.سوال اصلی مقاله چیستی مولفه های اعتماد به نفس و چگونگی تعامل آنها در اخلاق اسلامی و روان شناسی بود. به این منظور متون و آموزه های هر دو رشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیل …

ادامه نوشته »

مناسبات دین و اخلاق

دین و اخلاق چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ آیا هرگونه پیوندی میان آنها منتفی است و هیچ یک ناظر به دیگری نیست. یا با هم آشتی و اشتراک عمل دارند؟ آیا هر یک نافی یک حامی دیگری است؟ این مقاله نوع پیوند میان دین و اخلاق را می کاود. …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین

در جهان امروز با پیشرفت روز افزون و حیرت انگیزز علوم مختلف و با مشاهده توانایی های بی حد و حصر علم توجه بیش از پیش به  سمت علم معطوف گردیده تا جایی که می توان ادعا کرد گروهی اصالت محض را به علم داده اند و آن را یگنه …

ادامه نوشته »