معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین / فلسفه علم (صفحه 3)

فلسفه علم

فلسفه علم رشته ای از فلسفه های مضاف میباشد که به مطالعه در ماهیت علم میپردازد ……
نظریة المعرفة
استاد علوی

رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی

رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویانDownload هدف تحقیق بررسی رابطه بین رشد اعتقادی و سلامت روانی دانشجویان علوم تربیتی روانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل کل دانشجوان علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بود که تعداد …

ادامه نوشته »

رابطه انگیزش دینی و خودشناسی با فضایل اخلاقی

رابطه انگیزش دینی و خودشناسی با فضایل اخلاقیDownload هدف این پژوهش بررسی نقش فرآیند های خودشناختی و جهت گیری دینی در توانمندی خوی بود. ۳۱۵ دانشجو به پرسشنامه های ذیل پاسخ دادند. مقیاس خودشناسی انسجامی، مقیاس یهوشیاری، مقیاس بازنگری شده جهت گیری دینی و پرسشنامه ارزش ها در عمل: ابراز …

ادامه نوشته »

تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمیت شناختی

تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختیDownload هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان هوش معنوی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با متغییر های جمعیت شناختی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه مدیران گروه های آموزشی …

ادامه نوشته »

رابطه انس با قرآن و سلامت روانی

رابطه انس باقران وسلامت روانیDownload باورهای صحیح مذهبی بر سلامت انسان مؤثرند. سلامت روانی در اعضا هیأت علمی در دانشگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به منظور بررسی رابطه م یزان انس با قرآن و سلامت عمومی اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام شده …

ادامه نوشته »

تأثیر “قرائت قرآن” بر “تنیدگی های روانی” و “راهبردهای مقابله ای” در بین دانشجویان

تاثیرقرائت قران برتنیدگی های روانی و راهبردهای مقابله ای در بین دانشجویانDownload هدف پژوهش، بررسی عوامل فشارزای روانی و راهبردهای مقابله ا ی با آن در بین دانشجویان دختر قاری و غیر قاری قرآن دانشگاه فردوسی مشهد بود. سؤال پژوهش  این بود که آیا بین نوع تنیدگی های روانی و …

ادامه نوشته »