معماری

روانشناسی

روان‌شناسی و ارتباط ریشه‌ای با فلسفه

روان‌شناسی و ارتباط ریشه‌ای با فلسفه واژگان کلیدی روان‌شناسان، روان، روان‌شناسی، فلسفه، فیزیولوژی، علم، تأثیر، ذهن مقدمه در روزگاری نه‌چندان دور که مطالعه سرشت انسان تنها در قلمرو فلسفه ممکن بود، روان‌شناسی نیز مانند بسیاری از رشته‌های علمی دیگر، از اعضای خانواده فلسفه به حساب می‌آمد، اما از قرن ۱۷ …

ادامه نوشته »

پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی(بخش ۲)

پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی(بخش ۲) زهرا شاهین یافته‌ها تعداد کل آزمودنی‌ها ۳۳۰ نفر بوده که مردان ۸/۴۸ درصد و زنان ۵/۴۸ درصد آن را تشکیل می‌دهند. خودشیفتگی و معنویت با استفاده از پرسشنامه سنجیده شده است. پرسشنامه خودشیفتگی شامل ۷ مؤلفه (قدرت و اختیار، خودنمایی، …

ادامه نوشته »

پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی(بخش ۱)

پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی(بخش ۱) زهرا شاهین چکیده سازگاری زناشویی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در رابطه با زوجین در راستای ایجاد تحکیم خانواده می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی بود. جامعه‌ی آماری افراد متأهلی بود که در زمانی …

ادامه نوشته »

موضوع علم روانشناسی

موضوع علم روانشناسی اگر چه آنچنان که از نامش بر می آید روان آدمی است اما امروزه بنا بر آنچه که تلقی به قبول شده و روان آدمی را ماهیتی غیر مادی میدانند لذا در بوته آزمایش علمی و تجربی در نمی آید و طبیعتاً غیر قابل شناخت علمی و …

ادامه نوشته »