معماری

روانشناسی

آموزه های شناختی قرآن در رویارویی با همسرآزاری مردان

همسرآزاری مردان پدیده پنهان جهانی به شمار می رود که تا د زیادی از طریق شناخت زایی برطرف می شود.یکی ازراه های شناخت زاییدر جامعه مسلمان ایرانی، آموزه های قرآنی است. این پژوهش بر آن است که قطع نظر از حوزه فقهی و حقوقی و صرفا در دامنه شناختی و …

ادامه نوشته »

درنگی در نسبت اراده با تربیت اخلاقی و اشاره ای به روش های پرورش اراده اخلاقی

هدف این پژوهش معلوم ساختن مقدار بهره مندی انسان از آزادی، اراده و میزان اختیاری بودن رفتاری او و نسبت این امور با تربیت اخلاقی و روش های پرورش اراده برای تحقق تربیت اخلاقی بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از اینکه: آیا آزادی اراده وجود دارد و آیا …

ادامه نوشته »

ترجمه دو مقاله از کتاب دائره المعارف روان شناسی و علم رفتار کورسینی

آنچه در پی می آید ترجمه دو مقاله از کتاب دائره المعارف روان شناسی و علم رفتار کورسینی می باشد. در مقاله اول به روان شناسی دین و در مقاله دوم به نقش دین در سلامت جسم و روان پرداخته شده است. نویسنده مقاله اول G.R. Collins و نویسنده مقاله دوم T. E. …

ادامه نوشته »

پیش بینی احساس تنهایی بر اساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی گری ارتباط با خدا

مطالعه حاضر با هدف پیش بینی احساس تنهایی بر اساس سبک دلبستگی با میانجی گری نوع ارتباط با خدا انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله شهر تهران، به این منظر ۲۳۲ نفر با مراجعه به اماکن عمومی سطح شهر، (نمونه گیری در دسترس) انتخاب شدند …

ادامه نوشته »

سلامت روان از دیدگاه قرآن

بسیاری از اندیشمندان معاصر تأکید دارند که مشکل انسان معاصر اساسا به نیاز وی به دین و ارزش های معنوی برمی گردد. ایمان به خدا نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد که او را در تحمل سختی ها یاری و نگرانی و مشکلات روانی را از او دور می …

ادامه نوشته »