معماری
 • جلسه عمومی ۹ خرداد ۹۶- شماره ۲۵۴

  روزه برای این که قدرت تقوای انسان بالا رود و اراده اش قوی شود قرار داده شده است؛ انسانی که اراده اش قوی شود، از مرحله حیوانیت بالاتر آمده و به مقام انسانیت رسیده است. لذا آلکسیس کارل می گوید که اگر انسان بتواند این دو سائقه و انگیزه را کنترل کند، نشان دهنده این است که این انسان صاحب اراده است و آن کسی که نمی تواند این گرسنگی و تشنگی را کنترل کند، اراده اش به قدری ضعیف است که به محض این که گرسنه یا تشنه می شود، دیگر هیچ چیز نمی فهمد و عصبانی می شود و کنترل رفتار خود را از دست می دهد و این یعنی حیوانیت؛ حیوان موجودی است که نمی تواند گرسنگی خود را کنترل کند و به محض این که این حالت به او دست می دهد، وحشیگری در او ظاهر می شود. چنین موجودی، موجود حیوانی است یعنی هنوز به مرحله انسانیت نرسیده است. ابتدای مرحله انسانیت این است که انسان اراده داشته باشد و بتواند گرسنگی و تشنگی خود را تحمل کند.

  ادامه نوشته »
 • جلسه عمومی ۲ خرداد ۹۶- شماره ۲۵۳

 • جلسه عمومی ۲۶ اردیبهشت ۹۶- شماره ۲۵۲

 • جلسه عمومی ۱۹ اردیبهشت ۹۶- شماره ۲۵۱

 • جلسه عمومی ۵ اردیبهشت ۹۶ – شماره ۲۴۹

 • جلسه عمومی ۹ خرداد ۹۶- شماره ۲۵۴

  روزه برای این که قدرت تقوای انسان بالا رود و اراده اش قوی شود قرار داده شده است؛ انسانی که اراده اش قوی شود، از مرحله حیوانیت بالاتر آمده و به مقام انسانیت رسیده است. لذا آلکسیس کارل می گوید که اگر انسان بتواند این دو سائقه و انگیزه را کنترل کند، نشان دهنده این است که این انسان صاحب اراده است و آن کسی که نمی تواند این گرسنگی و تشنگی را کنترل کند، اراده اش به قدری ضعیف است که به محض این که گرسنه یا تشنه می شود، دیگر هیچ چیز نمی فهمد و عصبانی می شود و کنترل رفتار خود را از دست می دهد و این یعنی حیوانیت؛ حیوان موجودی است که نمی تواند گرسنگی خود را کنترل کند و به محض این که این حالت به او دست می دهد، وحشیگری در او ظاهر می شود. چنین موجودی، موجود حیوانی است یعنی هنوز به مرحله انسانیت نرسیده است. ابتدای مرحله انسانیت این است که انسان اراده داشته باشد و بتواند گرسنگی و تشنگی خود را تحمل کند.

  ادامه نوشته »
 • جلسه عمومی ۲ خرداد ۹۶- شماره ۲۵۳

 • جلسه عمومی ۲۶ اردیبهشت ۹۶- شماره ۲۵۲

 • جلسه عمومی ۱۹ اردیبهشت ۹۶- شماره ۲۵۱

 • جلسه عمومی ۵ اردیبهشت ۹۶ – شماره ۲۴۹